TẦNG
Cây hành kim
TẦNG
Cây hành mộc
TẦNG
Cây hành thủy
TẦNG
Cây hành hỏa
TẦNG
Cây hành thổ